โปสเตอร์

Max file size 2 MB.
*ขนาดความละเอียดอย่างน้อย 300 DPI